Atrakcje

Noclegi

Gastronomia

Polecane oferty

Tłumacz

Regulamin serwisu

Postanowienia ogólne
1. Strona www.cotkolobrzeg.pl jest serwisem dedykowanym dla wszystkich osób poszukujących informacji nt. miejsc noclegowych, gastronomicznych oraz atrakcji w powiecie kołobrzeskim.
2. Niniejszy regulamin zawiera zbiór praw i obowiązków zarejestrowanych Ogłoszeniodawców a także prawa, obowiązki oraz obszar odpowiedzialności Właściciela serwisu.
3. Niniejszy Regulamin został sporządzony w oparciu o aktualne przepisy prawa.

II. Użyte Definicje
1. Serwis – serwis internetowy www.cotkolobrzeg.pl, zawierający bazę danych obiektów noclegowych, gastronomicznych oraz atrakcji turystycznych.
2. Operator – podmiot świadczący usługę udostępnienia zasobów serwisu na rzecz wszystkich użytkowników serwisu.
3. Ogłoszeniodawca – każda osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która po przejściu odpowiedniej procedury rejestracyjnej posiada dostęp do panelu oferowanych przez Operatora, w szczególności uzyskując możliwość dodawania nowych obiektów noclegowych oraz gastronomicznych.
4. Baza obiektów – zbiór wybranych informacji na temat miejsc noclegowych oraz gastronomicznych zamieszczanych w serwisieu przez Ogłoszeniodawców.

III. Rejestracja w serwisie oraz zasady korzystania z serwisu
1. Zarówno osoby jak i firmy zarejestrowane jak i nie zarejestrowane w serwisie mogą w pełni korzystać z serwisu cotkolobrzeg.pl
2. Ogłoszeniodawca w momencie dokonania rejestracji wyraża zgodę na umieszczenie i przetwarzanie informacji o swoich danych osobowych przez Operatora. Dane osobowe umieszczone przez Ogłoszeniodawcę w serwisie będą przetwarzane zgodnie Ustawą o Ochronie Danych Osobowych i innymi przepisami prawa.
3. Ogłoszeniodawca który umieścił swoje dane w serwisie cotkolobrzeg.pl wyraża zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną informacji pochodzących z serwisu cotkolobrzeg.pl, odnoszących się bezpośrednio do funkcjonowania serwisu ( promocje, zmiany, komunikaty administratora), jak również informacji o charakterze reklamowym.
4. Informacje podane w trakcie rejestracji oraz dodawania obiektu do bazy są przez Operatora wykorzystywane do niezbędnych kontaktów z Ogłoszeniodawcami oraz w celu lepszego dostosowywania do potrzeb Ogłoszeniodawców oferowanych przez Operatora usług.
5. Ogłoszeniodawca ma możliwość dostępu i zmiany swoich danych osobowych. Ogłoszeniodawca może zażądać usunięcia swoich danych osobowych z bazy danych Operatora. Żądanie taki musi być dokonane w formie pisemnej za potwierdzeniem odbioru.
6. Zamieszczenie swoich danych w serwisie cotkolobrzeg.pl oznacza jednocześnie akceptację poniższego Regulaminu.

IV. Dodawanie obiektów do bazy przez Użytkownika serwisu – osobę fizyczną
1. Warunkiem wyświetlenia się hotelu w bazie jest posiadanie zarejestrowanego konta w serwisie zaakceptowanego przez Administratora) oraz uzupełnienie pól w formularzu dodawania obiektu noclegowego lub gastronomicznego.
2. Po wypełnieniu formularza Użytkownik korzysta z opcji „zapisz”, aby zapisać wprowadzone przez siebie dane.
3. Każdy Użytkownik serwisu będzie mógł komentować opis obiektu.

V. Dodawanie obiektów do bazy serwisu i administrowanie bazą serwisu
1. Ogłoszeniodawca ma prawo zamieszczania swojej oferty w bazie serwisu, za pomocą specjalnej zakładki „Dodaj Obiekt”
2. Ogłoszeniodawca ma stały dostęp do swojego profilu a także możliwość aktualizowania własnego wpisu.
3. Za każdy dodany wpis może być pobierana opłata, w innym przypadku oferta nie będzie wyświetlana. Jeśli Operator wyświetla wpis bez dokonania wpłaty przez Ogłoszeniodawcę oznacza to, że wpis został dokonany do bazy promocyjnie na czas oznaczony przez Operatora do odwołania.
4. W momencie, gdy Ogłoszeniodawca dokona modyfikacji w swojej ofercie i nie poinformuje o tym serwis, Operator ma prawo zamieścić przy jego ofercie informację o nieaktualności danych.
5. Za zamieszczanie w serwisie treści niezgodnych z obowiązującym prawem polskim oraz międzynarodowym, utrudnianie korzystania z serwisu innym użytkownikom lub też nieprzestrzeganie niniejszego regulaminu Operator ma prawo do zawieszenia konta bez wcześniej konieczności informowania Ogłoszeniodawcy o tym fakcie.

VI. Prawa i obowiązki Operatora
1. Operator zobowiązuje się do należytego świadczenia usług na rzecz Ogłoszeniodawcy.
2. Operator zobowiązuje się do udzielania Ogłoszeniodawcy niezbędnej pomocy w zakresie użytkowania serwisu.
3. Operator ma prawo likwidacji oferty Ogłoszeniodawcy w trybie natychmiastowym w przypadku stwierdzenia podania przez Ogłoszeniodawcę nieprawdziwych danych.
4. Operator nie odpowiada za treści umieszczone przez Ogłoszeniodawcę w serwisie cotkolobrzeg.pl Za treść wpisu odpowiada w pełni Ogłoszeniodawca.
5. Operator zastrzega sobie prawo do sprawdzenia autentyczności informacji zawartych w ogłoszeniach oraz modyfikacji wpisu w zakresie, w którym uzna za stosowne.
6. Operator nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w świadczeniu usług spowodowane przez osoby trzecie lub też przez zdarzenia losowe niezależne od Operatora.

VII. Postanowienia końcowe
1. Ogłoszeniodawca akceptuje niniejszy regulamin w chwili dokonania rejestracji w serwisie.
2. Operator ma prawo do zmian w regulaminie bez konieczności informowania o tym Ogłoszeniodawcy.
3. Do spraw nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie, zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.
4. Podane ceny w zakładce "Atrakcje" są orientacyjne i mogą ulec zmianie.

Do góry strony